Tarcza antykryzysowa – informacje i wnioski do pobrania

Tarcza antykryzysowa weszła w życie 1 kwietnia 2020r., przewiduje ona kilka rodzajów wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników w zależności od sposobu prowadzenia działalności czy formy zatrudnienia.

Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Zaproponowano dwa podstawowe sposoby wsparcia ZUS:

1) Zwolnienie z płacenia składek:

a) małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.

b) Zwolnienie dla samozatrudnionych, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie z przychodem za marzec 2020 r. mniejszym niż  15 681 zł

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń  zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące, zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r. Ze zwolnienia ze składek będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

RDZ wniosek o zwolnienie z opłacania składek

2)  Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień  złożenia wniosku (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r. kwota ta wynosi 15 595,74 zł). Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Samozatrudnieni rozliczający się  w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

RSP-D wniosek o świadczenie postojowe

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia z ZUS, ale również innych narzędzi, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy w ramach tzw tarczy kryzysowej znaleźć można na   

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa