POLSKI ŁAD A TERMINALE PŁATNICZE W 2022 ROKU

Polski Ład wprowadza dodatkowy artykuł w ustawie Prawo Przedsiębiorców, który mówi, że przedsiębiorca musi zapewnić klientowi możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego , przy użyciu instrumentu płatniczego.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych podaje definicje  instrumentu  płatniczego

“ Instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego;”

 

To między innymi płatność kartą za pomocą terminala płatniczego.

Nie należy zapominać że instrumentem płatniczym jest również płatność BLIKiem. Można więc np. podawać klientom numer telefonu i przyjmować płatność za pomocą blik na telefon. Pozostaje jednak pytanie czy każdy klient będzie potrafi to zrobić .

ULGI I ODLICZENIA

Przedsiębiorca może skorzystać z rozwiązania polska bezgotówkowa i korzystać ze zwolnienia z opłat za wynajem terminala aż przez 12 miesięcy. 

Istnieje również ulga na zakup terminala, która została ograniczona kwotowo i czasowo. Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć w roku podatkowym:

  • 2500 zł– dla podatników, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,
  • 1000 zł– dla pozostałych podatników (czyli mających obowiązek stosowania kas fiskalnych).

Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć wydatki na nabycie terminala płatniczego lub związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu (w tym m.in. opłaty z tytułu najmu terminali oraz opłaty zdefiniowane w ustawie z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych; tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 794). Terminal płatniczy został zdefiniowany jako urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych.

Odliczeniu podlegać będą wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następnym. Jeżeli pierwsze takie wydatki poniesie w 2022 r., to prawo do ulgi nabędzie za lata 2022 i 2023 (odliczy wydatki poniesione odpowiednio w tych latach).

Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala (np. programu Polska Bezgotówkowa), to poniesione wydatki będzie mógł odliczyć dopiero w roku podatkowym, w którym zaprzestanie korzystania z takich programów, i w roku następnym. Jeśli więc podatnik zapewni korzystanie z płatności bezgotówkowych np. w lutym 2022 r. i do stycznia 2023 r. będzie otrzymywał zwrot ponoszonych wydatków, to prawo do ulgi nabędzie za lata 2023 i 2024.

Od lipca kasa fiskalna online musi być zintegrowana z terminalem

Dodatkowo wprowadzono kolejny przepis, który zobowiązuje osoby, które posiadają kasy fiskalne on-line i terminal płatniczy do ich wzajemnej integracji. Integracja taka musi działać obowiązkowo od 1 lipca 2022. Czyli innymi słowy kasa on-line będzie musiała być połączona z terminalem.