PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NOWEGO ŁADU

WYŻSZY II PRÓG PODATKOWY NA SKALI PODATKOWEJ

Jeśli dochody są opodatkowane wg skali podatkowej, to dopiero po przekroczeniu podstawy opodatkowania 120.000 zł będziesz zobowiązany płacić 32% podatku. Obecnie próg, który zobowiązuje do płacenia podatku w wysokości 32% wynosi 85.528 zł

PODWYŻSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU do 30.000 zł

Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, których dochód nie przekracza 2.500 zł miesięcznie nie zapłacą podatku dochodowego. Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 8.000 zł, a w 2022 r. 30.000 zł.

ZMIANY W ZAKRESIE OPŁACANIA I ODLICZANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego i zryczałtowanego.
Zmiana dotyczy przedsiębiorców oraz pracowników, którzy w efekcie zapłacą wyższy podatek dochodowy od uzyskanego wynagrodzenia. płacenie składki zdrowotnej od dochodu
– SKALA PODATKOWA – składka w wysokości 9% od dochodu,
– PODATEK LINIOWY – składka w wysokości 4,9% od dochodu,
– karta podatkowa – składka 9% od minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za dany miesiąc nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.
Minimalna wysokość składki zdrowotnej w 2022 r. wyniesie zatem 270,90 zł.

Aby zmniejszyć różnice w obciążeniach pomiędzy skalą podatkową a podatkiem liniowym (9 % a 4,9 % składki zdrowotnej) wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej dla podatników opodatkowanych skalą podatkową.
Dotyczy ona podatników osiągających przychody od 68.412 zł do 113692 zł )

-RYCZAŁT – składka zdrowotna będzie zależeć od uzyskanego przychodu
a) przychód do 60.000 zł – ok 305 zł
b) przychód powyżej 60.000 zł do 300.000 zł ok 510 zł
c) przychód powyżej 300.000 zł – ok 915 zł

Od 2022 r. zostaną wydłużone terminy płatności składek ZUS:
do 15. dnia miesiąca płatnicy posiadający osobowość prawną (m.in. spółki z o.o.)
do 20. dnia miesiąca pozostali płatnicy składek

Zapłacenie ZUS za grudzień w grudniu (za siebie i pracowników) umożliwia i odliczenie składki zdrowotnej na starych zasadach .

Składka zdrowotna w wysokości 9% będzie pobierana również od wynagrodzeń członków zarządu spółki (w tym prezesów zarządu) powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania.

ZWROT NADPŁACONYCH SKŁADEK

Tylko na wniosek podatnika ZUS przeksięguje nadpłacone składki na poczet przyszłych zobowiązań. Bez wniosku nadpłata przepada. Termin na złożenie wniosku wynosi jeden miesiąc od upływu terminu na złożenia zeznania rocznego (np. PIT-36L do 30.04, czas na złożenie wniosku do 31.05)

NOWE LIMITY TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH

Transakcje z firmami – (B2B) jeśli transakcja jest na kwotę wyższą niż 8.000 zł i zostanie opłacona gotówką, nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Transakcje z osobami fizycznymi – nie będzie można przyjmować zapłat gotówką powyżej 20.000 zł brutto od osób fizycznych. Jeśli kwota transakcji jest wyższa, to transakcja musi odbyć się za pośrednictwem rachunku bankowego.
UWAGA
Transakcja to nie wartość faktury liczy się cała kwota zamówienia lub umowy!

KASA FISKALNA

Od 01.01.2021 r. każda firma, która posiada kasę fiskalną musi posiadać terminal płatniczy lub oprogramowanie do przyjmowania płatności za pomocą rachunku bankowego, np. BLIK.
Do 1.07.2022 r. każda firma, która posiada kasę online musi zintegrować połączenie kasy online z terminalem płatniczym.
ULGA NA ZAKUP TERMINALA PŁATNICZEGO Jeśli firma zapewni możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym wykonuje działalność, będzie mogła w zeznaniu rocznym odliczyć od podstawy opodatkowania: 2.500 zł lub 1000 zł

INNE ZMIANY

1) Konieczność zaliczania do przychodów przez pracodawcę wartości pracy osoby zatrudnionej nielegalnie. Wartość ustalana za każdy miesiąc w którym zostanie stwierdzone nielegalne zatrudnienie – w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu. Przychodem pracodawcy będą również przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz
przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym (wynagrodzenie wypłacone „pod stołem”).
W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia mają być opłacane w całości z własnych środków przez pracodawcę

2) Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego do majątku prywatnego będzie powodowała obowiązek podatkowy w PIT i VAT przez okres 6 lat.
Zasada ta ma zastosowanie do składników majątku nabytych po 31 grudnia 2021 r.

3) Brak możliwości złożenia wniosku o rozliczanie się wg karty podatkowej
Prawo do rozliczania karty podatkowej zachowują podatnicy, którzy będą kontynuować stosowanie tej formy po 31 grudnia 2021.

4) Wyłączenie możliwości opodatkowania przychodów z najmu prywatnego według zasad ogólnych (pozostaje jedynie ryczałt: 8,5% do kwoty 100 000 zł przychodów i 12,5% od nadwyżki). Podatnicy, którzy rozliczali na koniec 2021 r. najem na zasadach
ogólnych w 2022 r. zachowają taką możliwość.

5) Zmiany w stawkach ryczałtu, m.in:
12 % tzw. branża IT
14 % usługi w zakresie opieki zdrowotnej, architektoniczne i inżynierskie.

6) Likwidacja ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Wprowadzenie nowej ulgi polegającej na odliczeniu od podatku w zeznaniu rocznym przez podatnika kwoty 1500 zł. Ulga dotyczy osób na skali podatkowej – rodziców/ opiekunów prawnych będących panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, w separacji, albo osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywających karę pozbawienia wolności.

7) Wspólne opodatkowanie małżonków również za rok, w trakcie którego został zawarty związek małżeński.

8) Doprecyzowano zasady stosowania ulgi na dzieci w sytuacji, gdy między podatnikami, którzy wspólnie wykonują władze rodzicielską brakuje porozumienia co do podziału odliczanej kwoty.
W takim przypadku kwotę ulgi podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach kwotę ulgi stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.
9) Podatnicy wychowujący co najmniej czworo dzieci będą zwolnieni z PIT od przychodów nie przekraczających w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

11) Zwolnienie z PIT przychodów uzyskanych przez podatników, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) i dobrowolnie zrezygnowali z uprawnień m.in. do emerytury.
Ulga dotyczy przychodów uzyskanych ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy
nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

12) Wprowadzenie ulgi na powrót dla podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski (po co najmniej 3-letnim pobycie za granicą) – dotyczy przychodów uzyskanych ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Ulga w postaci niższych podatków będzie obowiązywała w czterech kolejno po sobie
następujących latach podatkowych

13) Rozszerzenie katalogu dotyczącego odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej
a) zakup, naprawa lub najem wyrobów
medycznych
b) najem sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych
c) zakup pieluchomajtek
d )wydatki na podróż i pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej w sanatorium.

14) Amortyzacji podatkowej nie będą podlegały budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.
Nowych regulacji nie będą musieli stosować podatnicy w stosunku do ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o ile zostały one nabyte lub wytworzone przed dniem 1 stycznia 2022 r.